Meron Wolde portfolio

Bespoke Portfolio design and prototyping. Client: Meron Wolde, London.